<tr id="nnoam"><input id="nnoam"></input></tr>

 • <strike id="nnoam"></strike>

  <ol id="nnoam"><input id="nnoam"></input></ol>
   1. <ol id="nnoam"><input id="nnoam"></input></ol>

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    特色康复科
    08.00 - 12.00
    娄涛
    主任医师
    [上午出诊]
    妇科
    08.00 - 12.00
    孙杰茹
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王亚清
    主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    冯春祥
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    夏桂选
    中医副主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    李翔
    中医主任医师
    [上午出诊]
    (7月-9月暂停出诊)
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    肾病科
    08.00 - 12.00
    吕莫玲
    主任医师
    [上午出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [全天出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    郑丰裕
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    吴菊仙
    副主任医师
    [上午出诊]
    针灸科
    08.00 - 12.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    普外科
    08.00 - 12.00
    主任医师
    [上午出诊]
    心胸血管外科
    08.00 - 12.00
    王文璋
    主任医师
    [上午出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    胡荣
    主任医师
    [上午出诊]
    耳鼻喉科
    08.00 - 12.00
    王文利
    副主任医师
    [全天出诊]
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    张晓燕
    主任医师
    [上午出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    泌尿外科
    08.00 - 12.00
    臧桐
    主任医师
    [上午出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    张晓燕
    主任医师
    [上午出诊]
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    肾病科
    08.00 - 12.00
    吕莫玲
    主任医师
    [上午出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [上午出诊]
    皮肤科
    08.00 - 12.00
    王丽娟
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    谌洁
    主任医师
    [全天出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    吴菊仙
    副主任医师
    [上午出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    孟维滨
    中医主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王燕
    中医专家
    [上午出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    孟康
    主任医师
    [暂停出诊]

    08.00 - 12.00
    徐燕
    副主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    方冬平
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    陈东
    主治医师
    [全天出诊]
    神经外科
    08.00 - 12.00
    金大为
    副主任医师
    [上午出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [后半月全天出诊]
    耳鼻喉科
    08.00 - 12.00
    王文利
    副主任医师
    [上午出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    呼吸内科
    08.00 - 12.00
    高永达
    主任医师
    [上午出诊]
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    张鸿泰
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    沈帼男
    中医主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    李雅君
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    夏桂选
    中医儿科博士
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    营养科
    08.00 - 12.00
    于洁芳
    主任医师
    [上午出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    肾病科
    08.00 - 12.00
    吕莫玲
    主任医师
    [上午出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [全天出诊]
    针灸科
    08.00 - 12.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    心胸血管外科
    08.00 - 12.00
    冯庆
    副主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    米树华
    副主任医师
    [上午出诊]
    普外科
    08.00 - 12.00
    冯庆
    副主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    王铁根
    副主任医师
    [全天出诊]
    妇科
    08.00 - 12.00
    孙杰茹
    主任医师
    [上午出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    吴菊仙
    副主任医师
    [上午出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鼻喉科
    08.00 - 12.00
    郭光良
    副主任医师
    [上午出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    呼吸内科
    08.00 - 12.00
    高永达
    主任医师
    [上午出诊]
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    张晓燕
    主任医师
    [上午出诊]
    肿瘤科
    08.00 - 12.00
    刘寅
    主任医师
    [上午出诊]
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    郑丰裕
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [后半月全天出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王宝光
    副主任医师
    [上午出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    吴菊仙
    副主任医师
    [上午出诊]
    妇科
    08.00 - 12.00
    樊庆伯
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    王亚清
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    孙杰茹
    主任医师
    [上午出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    刘小慧
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    徐燕
    副主任医师
    [上午出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    王颖辉
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    尚博文
    主任医师
    [上午出诊]
    普外科
    08.00 - 12.00
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    宋启明
    主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    神经外科
    08.00 - 12.00
    金大为
    副主任医师
    [上午出诊]
    产科
    08.00 - 12.00
    周静
    副主任医师
    [上午出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    张金荣
    主任医师
    [特需门诊]

    08.00 - 12.00
    吕强
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    陈东
    主治医师
    [全天出诊]
    呼吸内科
    08.00 - 12.00
    高永达
    主任医师
    [上午出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    高普
    中医主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    营养科
    08.00 - 12.00
    于洁芳
    主任医师
    [上午出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    牛俊英
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王铁根
    副主任医师
    [全天出诊]
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [上午出诊]
    针灸科
    08.00 - 12.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    刘桂玉
    副主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    谌洁
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    (老年诊)
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    张鸿泰
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    普外科
    08.00 - 12.00
    石世华
    副主任医师
    [全天出诊]
    神经外科
    08.00 - 12.00
    崔景余
    副主任医师
    [上午出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    产科
    08.00 - 12.00
    周静
    副主任医师
    [上午出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    王佳
    副主任医师
    [全天出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    王宝光
    副主任医师
    [上午出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    刘桂玉
    副主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    韩庆民
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [上午出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    张翠清
    副主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    姚筱梅
    中医副主任医师
    [上午出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    韩庆民
    主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    孟维滨
    中医主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王燕
    中医专家
    [上午出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    王颖辉
    副主任医师
    [全天出诊]
    耳鼻喉科
    08.00 - 12.00
    王文利
    副主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    肛肠科
    13.00 - 17.00
    丁映钦
    副主任医师
    [全天出诊]
    妇科
    13.00 - 17.00
    樊庆伯
    主任医师
    [下午出诊]
    针灸科
    13.00 - 17.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鼻喉科
    13.00 - 17.00
    王文利
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    吕莫玲
    主任医师
    [下午出诊]
    脾胃科
    13.00 - 17.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    皮肤科
    13.00 - 17.00
    王丽娟
    主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    谌洁
    主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    陈东
    主治医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [后半月全天出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    肛肠科
    13.00 - 17.00
    丁映钦
    副主任医师
    [全天出诊]
    针灸科
    13.00 - 17.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    王铁根
    副主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    心胸血管外科
    13.00 - 17.00
    冯庆
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    脾胃科
    13.00 - 17.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    普外科
    13.00 - 17.00
    冯庆
    副主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    泌尿外科
    13.00 - 17.00
    臧桐
    主任医师
    [下午出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    王颖辉
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    疏欣杨
    副主任医师
    [下午出诊]
    (5月9日开始出诊)

    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    陈明哲
    主任医师
    [下午出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    普外科
    13.00 - 17.00
    宋启明
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鼻喉科
    13.00 - 17.00
    郭光良
    副主任医师
    [下午出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [后半月全天出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    普外科
    13.00 - 17.00
    石世华
    副主任医师
    [全天出诊]
    儿科
    13.00 - 17.00
    刘桂玉
    副主任医师
    [全天出诊]
    针灸科
    13.00 - 17.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    王铁根
    副主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    谌洁
    主任医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    (老年诊)
    名医堂
    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    陈东
    主治医师
    [全天出诊]
    脾胃科
    13.00 - 17.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    韩庆民
    主任医师
    [全天出诊]
    儿科
    13.00 - 17.00
    刘桂玉
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    张翠清
    副主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    王佳
    副主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    韩庆民
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    王颖辉
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周六

    周日

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    胡荣
    主任医师
    [上午出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    孟康
    主任医师
    [暂停出诊]

    08.00 - 12.00
    徐燕
    副主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    方冬平
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    陈东
    主治医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    米树华
    副主任医师
    [上午出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    刘小慧
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    徐燕
    副主任医师
    [上午出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    张金荣
    主任医师
    [特需门诊]

    08.00 - 12.00
    吕强
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    陈东
    主治医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    韩庆民
    主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    08.00 - 12.00
    韩庆民
    主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    陈东
    主治医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    陈明哲
    主任医师
    [下午出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    陈东
    主治医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    韩庆民
    主任医师
    [全天出诊]
    心血管内科
    13.00 - 17.00
    韩庆民
    主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    名医堂
    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    冯春祥
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    夏桂选
    中医副主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    李翔
    中医主任医师
    [上午出诊]
    (7月-9月暂停出诊)
    名医堂
    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    孟维滨
    中医主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王燕
    中医专家
    [上午出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    沈帼男
    中医主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    李雅君
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    夏桂选
    中医儿科博士
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    尚博文
    主任医师
    [上午出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    高普
    中医主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    张翠清
    副主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    姚筱梅
    中医副主任医师
    [上午出诊]
    名医堂
    08.00 - 12.00
    孟维滨
    中医主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王燕
    中医专家
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    名医堂
    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    吕莫玲
    主任医师
    [下午出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    疏欣杨
    副主任医师
    [下午出诊]
    (5月9日开始出诊)

    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    劳瑞平
    副主任医师
    [全天出诊]
    名医堂
    13.00 - 17.00
    张翠清
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周六

    周日

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    脑病科
    08.00 - 12.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    王铁根
    副主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    08.00 - 12.00
    牛俊英
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王铁根
    副主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    脑病科
    13.00 - 17.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    王铁根
    副主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    李雅君
    主任医师
    [全天出诊]
    脑病科
    13.00 - 17.00
    王铁根
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    呼吸内科
    08.00 - 12.00
    高永达
    主任医师
    [上午出诊]
    呼吸内科
    08.00 - 12.00
    高永达
    主任医师
    [上午出诊]
    呼吸内科
    08.00 - 12.00
    高永达
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周三

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    肾病科
    08.00 - 12.00
    吕莫玲
    主任医师
    [上午出诊]
    肾病科
    08.00 - 12.00
    吕莫玲
    主任医师
    [上午出诊]
    肾病科
    08.00 - 12.00
    吕莫玲
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    张晓燕
    主任医师
    [上午出诊]
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    张晓燕
    主任医师
    [上午出诊]
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    张鸿泰
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    张晓燕
    主任医师
    [上午出诊]
    脾胃科
    08.00 - 12.00
    张鸿泰
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    脾胃科
    13.00 - 17.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    脾胃科
    13.00 - 17.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    脾胃科
    13.00 - 17.00
    谢妲
    主治医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    谌洁
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    王颖辉
    副主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    谌洁
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    (老年诊)
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    王佳
    副主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    08.00 - 12.00
    王颖辉
    副主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    谌洁
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    王颖辉
    副主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    谌洁
    主任医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    姜颖
    主任医师
    [全天出诊]
    (老年诊)
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    王佳
    副主任医师
    [全天出诊]
    内分泌科
    13.00 - 17.00
    王颖辉
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周六

    周日

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    郑丰裕
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [后半月全天出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    郑丰裕
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [后半月全天出诊]
    骨伤科
    08.00 - 12.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [后半月全天出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [后半月全天出诊]
    骨伤科
    13.00 - 17.00
    齐永建
    主治医师
    [前半月全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    妇科
    08.00 - 12.00
    孙杰茹
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王亚清
    主任医师
    [全天出诊]
    妇科
    08.00 - 12.00
    孙杰茹
    主任医师
    [上午出诊]
    妇科
    08.00 - 12.00
    樊庆伯
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    王亚清
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    孙杰茹
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    妇科
    13.00 - 17.00
    樊庆伯
    主任医师
    [下午出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周三

    周四

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    产科
    08.00 - 12.00
    周静
    副主任医师
    [上午出诊]
    产科
    08.00 - 12.00
    周静
    副主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周四

    周六

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    针灸科
    08.00 - 12.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    针灸科
    08.00 - 12.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    针灸科
    08.00 - 12.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    针灸科
    13.00 - 17.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    针灸科
    13.00 - 17.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    针灸科
    13.00 - 17.00
    彭明华
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周三

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    神经外科
    08.00 - 12.00
    金大为
    副主任医师
    [上午出诊]
    神经外科
    08.00 - 12.00
    金大为
    副主任医师
    [上午出诊]
    神经外科
    08.00 - 12.00
    崔景余
    副主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周二

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    儿科
    08.00 - 12.00
    吴菊仙
    副主任医师
    [上午出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    吴菊仙
    副主任医师
    [上午出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    吴菊仙
    副主任医师
    [上午出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    吴菊仙
    副主任医师
    [上午出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    刘桂玉
    副主任医师
    [全天出诊]
    儿科
    08.00 - 12.00
    刘桂玉
    副主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    儿科
    13.00 - 17.00
    刘桂玉
    副主任医师
    [全天出诊]
    儿科
    13.00 - 17.00
    刘桂玉
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周六

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [全天出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [上午出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [全天出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    王宝光
    副主任医师
    [上午出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    丁映钦
    副主任医师
    [上午出诊]
    肛肠科
    08.00 - 12.00
    王宝光
    副主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    肛肠科
    13.00 - 17.00
    丁映钦
    副主任医师
    [全天出诊]
    肛肠科
    13.00 - 17.00
    丁映钦
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周六

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    普外科
    08.00 - 12.00
    主任医师
    [上午出诊]
    普外科
    08.00 - 12.00
    冯庆
    副主任医师
    [全天出诊]
    普外科
    08.00 - 12.00
    主任医师
    [上午出诊]

    08.00 - 12.00
    宋启明
    主任医师
    [全天出诊]
    普外科
    08.00 - 12.00
    石世华
    副主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    普外科
    13.00 - 17.00
    冯庆
    副主任医师
    [全天出诊]
    普外科
    13.00 - 17.00
    宋启明
    主任医师
    [全天出诊]
    普外科
    13.00 - 17.00
    石世华
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周三

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    眼科
    08.00 - 12.00
    刘向芹
    副主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    眼科
    13.00 - 17.00
    王丽
    副主任医师
    [下午出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    08.00 - 12.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    体检中心
    13.00 - 17.00
    周广华
    主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    心胸血管外科
    08.00 - 12.00
    王文璋
    主任医师
    [上午出诊]
    心胸血管外科
    08.00 - 12.00
    冯庆
    副主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    心胸血管外科
    13.00 - 17.00
    冯庆
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周三

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    感染病科
    08.00 - 12.00
    朱琳
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    耳鼻喉科
    08.00 - 12.00
    王文利
    副主任医师
    [全天出诊]
    耳鼻喉科
    08.00 - 12.00
    王文利
    副主任医师
    [上午出诊]
    耳鼻喉科
    08.00 - 12.00
    郭光良
    副主任医师
    [上午出诊]
    耳鼻喉科
    08.00 - 12.00
    王文利
    副主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    耳鼻喉科
    13.00 - 17.00
    王文利
    副主任医师
    [全天出诊]
    耳鼻喉科
    13.00 - 17.00
    郭光良
    副主任医师
    [下午出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周二

    周三

    周四

    周日

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    泌尿外科
    08.00 - 12.00
    臧桐
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    泌尿外科
    13.00 - 17.00
    臧桐
    主任医师
    [下午出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    周三

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    皮肤科
    08.00 - 12.00
    王丽娟
    主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    皮肤科
    13.00 - 17.00
    王丽娟
    主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周二

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    营养科
    08.00 - 12.00
    于洁芳
    主任医师
    [上午出诊]
    营养科
    08.00 - 12.00
    于洁芳
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周三

    周五

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    08.00 - 12.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]
    麻醉科
    13.00 - 17.00
    杨海超
    主治医师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    张生锁, 吴新民
    主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    08.00 - 12.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    放射科
    13.00 - 17.00
    贺斌, 张桂青
    副主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    药剂科
    08.00 - 12.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    08.00 - 12.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    药剂科
    13.00 - 17.00
    高志瑞
    主任药师
    [全天出诊]

    13.00 - 17.00
    高志静, 周旭
    副主任药师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    08.00 - 12.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    超声检查室
    13.00 - 17.00
    张梅, 刘柳华
    主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    检验科
    08.00 - 12.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    检验科
    13.00 - 17.00
    包殿芝, 刘亚力, 何菊芳
    副主任技师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    肿瘤科
    08.00 - 12.00
    刘寅
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周四

    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    08.00 - 12.00
    高留华
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    12.00 - 13.00
    13.00 - 14.00
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    耳鸣耳聋科
    13.00 - 17.00
    高留华
    主任医师
    [全天出诊]
    14.00 - 15.00
    15.00 - 16.00
    16.00 - 17.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准
    周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
    08.00 - 09.00
    特色康复科
    08.00 - 12.00
    娄涛
    主任医师
    [上午出诊]
    09.00 - 10.00
    10.00 - 11.00
    11.00 - 12.00
    出诊时间仅供参考以门诊公布为准

    周一

    香港手机最快开奖结果-香港特马开奖记录-香港特马开奖结果查询